Garantievoorwaarden

Download de Garantievoorwaarden (pdf)

Definities

In deze garantievoorwaarden wordt verstaan onder:

Eindgebruiker: de natuurlijk of rechtspersoon die een Product bij een Sonic-verkooppunt voor eigen gebruik heeft aangekocht, zonder de intentie te hebben om het Product door te verkopen of te installeren bij derden.
Garantievoorwaarden: deze garantievoorwaarden van Sonic Equipment B.V. die van toepassing zijn op nieuwe Producten die via geautoriseerde Sonic-verkooppunten aan Eindgebruikers worden verkocht.
Producten: alle door Sonic Equipment B.V. te leveren goederen, gebruiksrechten en overige vermogensrechten die via geautoriseerde Sonic-verkooppunten verkocht worden en die bestemd zijn voor de verkoop aan Eindgebruikers.
Sonic: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sonic Equipment B.V., statutair gevestigd te Purmerend en aldaar kantoorhoudende aan de (1446 WP) Component 114 (KvK-nr. 37113345).
Sonic-garantie: de garantie zoals bedoeld in deze Garantievoorwaarden ten behoeve van Eindgebruikers van Producten.
Sonic-verkooppunt: iedere verkooppunt van een (rechts)persoon handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf die door Sonic geautoriseerd is om Producten te verkopen als wederverkoper van Sonic Equipment B.V. aan Eindgebruikers.

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt.

Algemeen

Sonic levert Producten alleen via Sonic-verkooppunten. Producten worden geproduceerd voor professioneel en intensief gebruik. Alle Producten zijn met de grootst mogelijke zorg geproduceerd en samengesteld. De Producten ondergaan de strengste kwaliteits- en productiecontroles. Toch kan het voorkomen dat zich materiaal en/of productiefouten voordoen. Mocht blijken dat dit zo is, dan verleent Sonic Sonic-garantie één en ander voor zover dat volgt uit deze Garantievoorwaarden. De Sonic-garantie omvat geen enkel recht op schadeloosstelling of schadevergoeding in welke vorm dan ook. Sonic is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
Deze garantievoorwaarden tasten dwingend rechtelijke garantieverplichtingen op geen enkele wijze aan.

Garantie

De garantietermijn is te allen tijde afhankelijk van het betreffende Product en wordt vermeld in de betreffende catalogus en/of op de website van Sonic. De garantieperiode vangt aan op het moment dat de Eindgebruiker het Product heeft aangeschaft. Sonic-garantie wordt alleen verleend na overlegging van het aankoopbewijs, waaruit de aankoopdatum duidelijk blijkt en voor zover vereist registratie van het Product heeft plaatsgevonden. Voor opbergsystemen geldt dat Sonic-garantie alleen verleend wordt indien het opbergsysteem op de juiste wijze is geregistreerd door middel van registratie op de website van Sonic. De Sonic-garantie is niet overdraagbaar en is uitsluitend bedoeld voor de Eindgebruiker die het Product rechtstreeks bij een Sonic-verkooppunt heeft gekocht en is derhalve niet bestemd voor opvolgende gebruikers. De Eindgebruiker kan een beroep doen op de Sonic-garantie door zich te melden bij het Sonic-verkooppunt.

Indien naar het oordeel van Sonic een Product onder de Sonic-garantie valt dan zal zij te harer keuze het Product repareren dan wel vervangen. Hierbij kan rekening worden gehouden met de tijdsduur van het gebruik van het Product. De vervangen Producten worden eigendom van Sonic. Indien een Product niet meer tot het assortiment van Sonic behoort, wordt naar keuze van Sonic een gelijkwaardig Product geleverd dan wel in het uiterste geval een tegoedbon verstrekt.

De garantiewerkzaamheden worden alleen door Sonic uitgevoerd. De verzendkosten voor het beoordelen van de Sonic-garanties, komen voor rekening van de afzender. De Sonic-garantie omvat de te vervangen onderdelen, het arbeidsloon en het retourneren naar de afzender. Vervangen en gerepareerde Producten vallen eveneens onder Sonic-garantie. De garantietermijn wordt door een vervanging, reparatie of levering van onderdelen niet verlengd of vernieuwd.

Sonic brengt regelmatig wijzigingen en verbeteringen aan bij verschillende producten aan de hand van wensen uit de markt en/of verbeterde technische processen. Producten vermeld in de catalogus kunnen zonder vooraankondiging veranderd worden. Dit kan zowel technisch als optisch. Hierbij bestaat voor Sonic niet de verplichting om deze aanpassingen door te voeren op de aangeboden, te repareren Producten die in een eerder stadium zijn aangeschaft.

Garantieperiode

Onafhankelijk van de wettelijke garantie heeft Sonic nog vier garantiemogelijkheden. Wanneer niets wordt vermeld, geldt de Sonic-garantie voor een duur van 10 jaar.
SG3: Deze garantie is tijdsgebonden. De duur van deze garantie is 3 jaar.
SG2: Deze garantie is tijdsgebonden. De duur van deze garantie is 2 jaar.
SG1: Deze garantie is tijdsgebonden. De duur van deze garantie is 1 jaar.
SGX: Op deze artikelen zit geen garantie.

Garantie-uitsluitingen

Onder Sonic-garantie vallen niet de volgende situaties en/of onderdelen:

  • Gebreken die aan normale slijtage zijn te wijten;
  • Gebreken ontstaan door bovenmatige belasting en/of verkeerd en/of oneigenlijk en/of onzorgvuldig gebruik van het Product (waaronder begrepen het gebruik in strijd met de gegeven instructies);
  • Gebreken die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die niet door Sonic zijn uitgevoerd;
  • Gebreken die veroorzaakt zijn door gebrek aan onderhoud en/of verkeerd onderhoud en/of gebruik van verkeerde reinigingsmaterialen. Voor het reinigen van opbergsystemen wordt uitdrukkelijk verwezen naar de schoonmaakinstructies vermeld op de website van Sonic;
  • Gebreken die het gevolg zijn van “overmacht” of door een andere oorzaak die niet in de macht van Sonic ligt, waaronder doch niet beperkt tot geweld van buitenaf, natuurrampen, brand, overstroming, blikseminslag, blootstelling aan vocht, etc.;
  • Verbruiksmaterialen, waaronder begrepen producten/onderdelen die bij het gebruik beschadigen of slijtagegevoelig zijn. Hieronder worden onder andere verstaan boren, zaagbladen, vijlen, schrapers, breekijzers, batterijen, messen, etc.