Voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden (pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SONIC EQUIPMENT B.V.

1. Definities

1.1 Aanbieding: iedere vorm van een door Sonic Equipment B.V. gedaan aanbod van Producten.
1.2 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Sonic Equipment B.V.
1.3 Eindgebruiker: de natuurlijk of rechtspersoon die een product bij een Sonic-verkooppunt voor eigen gebruik heeft aangekocht, zonder de intentie te hebben om het Product door te verkopen of te installeren bij derden.
1.4 Garantievoorwaarden: de garantievoorwaarden van Sonic Equipment B.V. die van toepassing zijn op nieuwe Producten die via geautoriseerde Sonic-verkooppunten aan Eindgebruikers worden verkocht
1.5 Koper: iedere partij waarmee Sonic Equipment B.V. een Overeenkomst sluit dan wel aan Sonic Equipment B.V. een Opdracht verleent.
1.6 Opdracht: de opdracht tot levering van Producten door Sonic Equipment B.V.
1.7 Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Sonic Equipment B.V. en de Koper alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst.
1.8 Partijen: iedere bij de Overeenkomst betrokken partij.
1.9 Producten: alle door Sonic Equipment B.V. te leveren goederen, gebruiksrechten en overige vermogensrechten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.
1.10 Sonic-garantie: de garantie zoals bedoeld in deze Garantievoorwaarden ten behoeve van Eindgebruikers van Producten.
1.11 Sonic-verkooppunt: iedere verkooppunt van een (rechts)persoon handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf die door Sonic geautoriseerd is om Producten te verkopen als wederverkoper van Sonic Equipment B.V. aan Eindgebruikers.
1.12 Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sonic Equipment B.V., statutair gevestigd te Purmerend en aldaar kantoorhoudende aan de (1446 WP) Component 114 (KvK-nr. 37113345).
Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke vorm van communicatie via de post, fax of e-mail.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten, Opdrachten en leveringen gedaan of aangegaan door Verkoper, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Partij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere Aanbiedingen, Overeenkomsten, Opdrachten en leveringen. Wijziging van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden door de Koper zullen slechts van kracht zijn indien Verkoper daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd en gelden slechts voor de betreffende Overeenkomst.
2.2 Indien de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden weerspreekt en/of naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, wordt de Overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
2.3 Toepasselijkheid van door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden onder welke benaming dan ook wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Verkoper de Koper van de wijziging in kennis heeft gesteld.
2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door de bevoegde rechter nietig wordt geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen worden genomen.
2.6 Indien de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden dan prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

3. Aanbiedingen

3.1 De Aanbiedingen van Verkoper vinden steeds schriftelijk plaats en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Mondeling gedane toezeggingen binden Verkoper niet. De Aanbiedingen vervallen indien de Koper ze niet binnen een redelijke termijn aanvaardt. De Aanbiedingen vervallen in ieder geval indien de aanvaarding van de Aanbieding aan een door Verkoper vastgestelde termijn is gebonden en deze is verstreken.
3.2 Maten, gewichten, prijslijsten, afbeeldingen, technische gegevens en overige documentatie die in Aanbiedingen, catalogi, circulaires en ander reclamemateriaal van Verkoper worden vermeld zijn vrijblijvend en binden Verkoper niet en daaraan kunnen derhalve door de Koper geen rechten worden ontleend. Alle door Verkoper genoemde prijzen zijn “af” magazijn, exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en inclusief normale verpakkingskosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Verkoper kan nimmer aan een Aanbieding worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan en behoort te begrijpen dat de Aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten of Overeenkomsten.

4. Acceptatie

4.1 Na acceptatie van de Aanbieding, zal Verkoper aan de Koper de Opdracht schriftelijk bevestigen.
4.2 De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat en voorzover Verkoper deze schriftelijk aanvaardt door ondertekening daarvan.
4.3 De Koper is te allen tijde gerechtigd om aan Verkoper wijzigingen van de Opdracht of Overeenkomst te verzoeken. In ieder geval heeft Verkoper het recht om een eventuele meerprijs ten gevolge van de wijziging van de Opdracht of Overeenkomst bij de Koper in rekening te brengen. Verkoper behoudt zich het recht voor om verzochte wijzigingen danwel meer- c.q. minderwerk te weigeren.

5. Bevoegdheid

5.1 Uitsluitend degenen die krachtens de statuten van de Verkoper en/of een inschrijving in de daartoe bestemde registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bevoegd zijn haar te binden, kunnen voor Verkoper Overeenkomsten aangaan. Uitdrukkelijk is vermeld dat vertegenwoordigers en agenten van Verkoper niet de bevoegdheid bezitten tot afsluiting van een voor Verkoper bindende Overeenkomst.

6. Wijzigingen

6.1 In het geval, na het sluiten van de Overeenkomst tussen Verkoper en de Koper, sprake is van wijziging van de hoogte van omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen, premies voor de werknemersverzekeringen en/of andere lasten, opgelegd van overheidswege c.q. na de totstandkoming van een nieuwe CAO, dan wel wijziging van prijzen van grondstoffen en/of materialen, dan wel wijziging van prijzen in verband met een koerswijziging van buitenlandse valuta, is Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, te wijzigen, indien en voorzover deze wijzigingen van invloed zijn, dan wel kunnen zijn, op de uitvoering van de Overeenkomst.
6.2 Indien Verkoper van haar hierboven bedoelde bevoegdheid gebruik maakt en de overeengekomen prijs met meer dan 15% (vijftien procent) wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is de Koper bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, behoudens voorzover de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voorvloeit.

7. Kwaliteit, reclame, klachten

7.1 Verkoper spant zich jegens de Koper in om de Producten te leveren conform de omschrijving, kwaliteit en kwantiteit als nader in de Opdracht c.q. Overeenkomst omschreven.
7.2 Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na aflevering, in de mate waarin dit in redelijkheid van Koper kan worden verlangd, te (doen) inspecteren.
7.3 Klachten omtrent gebreken aan Producten, ontbrekende of niet bestelde Producten die bij een inspectie worden geconstateerd dan wel redelijkerwijze geconstateerd hadden kunnen worden, dienen direct doch in ieder geval binnen acht (8) dagen na aflevering, schriftelijk door de Koper aan Verkoper te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
7.4 Bij constatering van een gebrek zoals bedoeld in art. 7.3 is de Koper verplicht het eventuele gebruik van de Producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten zorg te dragen en de nodige schadebeperkende maatregelen te nemen. De Koper zal de aanwijzingen van Verkoper stipt opvolgen en alle medewerking verlenen die benodigd is voor onderzoek naar het door de Koper geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de Producten.
7.5 In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten.
7.6 Indien de Koper hetgeen in dit artikel is bepaald niet, onvolledig of onbehoorlijk is nagekomen, vervalt iedere aanspraak van de Koper terzake.
7.7 Alle door de Koper beweerde rechten wegens tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Verkoper dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven te worden ingeroepen binnen acht (8) dagen nadat de Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van de Koper terzake vervallen. De rechten van de Koper terzake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
7.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en de eventueel door Verkoper bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

8. Levering en levertijd

8.1 Verkoper draagt zorg voor een deugdelijke en behoorlijke verpakking van de Producten.
8.2 De Producten zullen door Verkoper af fabriek geleverd worden, danwel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de Opdracht c.q. Overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.
8.3 Wanneer Verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de Koper verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadbakken enz. terug te zenden naar het door Verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de Koper aan Verkoper schadevergoeding verschuldigd is.
8.4 Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 11 en artikel 12 zal de eigendom van en het risico voor de Producten op de Koper overgaan bij aflevering. Met aflevering wordt bedoeld het moment waarop de vrachtbrief/vrachtlijst door de Koper voor akkoord wordt ondertekend.
8.5 De Koper is aansprakelijk voor de loswerkzaamheden na aflevering door Verkoper.
8.6 Voor in Nederland gedane bestellingen met een factuurwaarde van minder dan € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) exclusief BTW worden de vrachtkosten in rekening gebracht. Bestellingen met een factuurwaarde vanaf € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) exclusief BTW worden franco in Nederland geleverd. Buiten Nederland geschieden leveringen van Producten door Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, EX Works, gebaseerd op de meest recente versie van de International Commercial Terms (Incoterms).
8.7 Indien de Koper en Verkoper overeenkomen dat de Producten in tegenstelling tot het in artikel 8.6 verwoorde gebruik onder rembours worden verzonden, geldt dat bij weigering van een rembourszending, van welke weigering een door de vervoerder afgegeven schriftelijke verklaring voldoende bewijs oplevert, Verkoper niet verplicht is de Producten opnieuw aan te bieden, alvorens de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.
8.8 Een door Verkoper gehanteerde of vastgestelde levertijd geldt slechts als indicatie en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.
8.9 De levertijd is vastgesteld in de veronderstelling van tijdige toelevering aan Verkoper door derden van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken en/of Producten. Indien deze veronderstelling ongegrond blijkt en daardoor vertraging in de levering ontstaat, ook al is zulks het gevolg van reeds bij het sluiten van de Overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de levertijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. De levertijd zal ook worden verlengd, indien de Koper na het sluiten van de Overeenkomst de Opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.
8.10 Overschrijding van de door Verkoper bij benadering vastgestelde levertijd geeft de Koper geen aanspraak op vergoeding van enige schade.
8.11 Overschrijding van de door Verkoper bij benadering vastgestelde levertijd geeft de Koper niet het recht zijnerzijds niet behoorlijk en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Verkoper te voldoen.
8.12 Indien de Koper van mening is dat de overschrijding van de door Verkoper bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is de Koper verplicht om Verkoper bij aangetekende brief of deurwaardersexploit alsnog een redelijke levertijd te stellen. Alsdan treden partijen gezamenlijk in overleg terzake de levertijd.

9. Afnameverplichting

9.1 De Koper zal binnen de overeengekomen termijn de Producten moeten afnemen. Bij niet-tijdige afneming zal Verkoper de Koper nog een laatste termijn van één (1) week stellen om af te nemen, tenzij Verkoper uit de mededeling van de Koper kan afleiden dat deze weigerachtig zal blijven tot afneming van de Producten.
9.2 Blijft de Koper ook na het stellen van de nadere termijn in gebreke de Producten af te nemen, dan heeft Verkoper het recht te harer keuze nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij deze middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de Koper.
9.3 De Koper is bij doorverkoop niet bevoegd de Producten te exporteren. De Koper is verplicht bij doorverkoop aan een derde-koper de verplichting op te leggen dat deze de Producten niet zal exporteren en is eveneens verplicht de derde-koper op te leggen het beding als genoemd in dit lid op te nemen in een tussen de derde-koper en diens contractspartij te sluiten overeenkomst.

10. Opslag

10.1 Indien de Producten gereed zijn voor verzending en de Koper om welke redenen dan ook niet in staat is de Producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Verkoper, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek en voor rekening en risico van de Koper de Producten bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Koper bezorgd zijn.
10.2 De Koper is verplicht aan Verkoper de opslagkosten volgens het bij Verkoper gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de Producten voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.
10.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk jegens de Koper voor eventueel verlies van kwaliteit van de Producten wegens opslag als genoemd in dit artikel.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door Verkoper geleverde of nog te leveren zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper uit hoofde van enige met Verkoper gesloten Overeenkomst, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de wet verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten
en schadevergoeding, alsmede eventuele vorderingen terzake het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
11.2 De Koper is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren. De Koper zal Verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Producten en/of ter uitoefening van de rechten van Verkoper.
11.3 Het is de Koper verboden om voor het tijdstip van de door hem verschuldigde prestaties, dus voor het moment waarop de eigendom van de Producten op de Koper is overgegaan, deze Producten aan derden hetzij in eigendom over te dragen, hetzij in zekerheid te geven of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel in de feitelijke macht van een derde te brengen.
11.4 De Koper is slechts gerechtigd tot doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, indien dat door Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk wordt toegestaan, waarbij altijd de voorwaarde zal gelden dat deze doorverkoop plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Koper.
11.5 Indien de Koper gerechtigd is tot doorverkoop terwijl de Koper zijnerzijds zijn prestatie nog verschuldigd is aan Verkoper, is de Koper hetzij verplicht van de derde-koper betaling in contanten te bedingen, hetzij verplicht de Producten onder eigendomsvoorbehoud te leveren aan de derde-koper, hetzij op andere wijze zekerheid te verkrijgen van de derde-koper voor de betaling van de Producten.
11.6 De Koper is verplicht Verkoper onverwijld te berichten indien beslag is gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten danwel indien derden enige rechten op deze Producten willen vestigen of doen gelden.
11.7 Indien Verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper hierbij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper in te schakelen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen. Verkoper is nimmer gehouden tot voldoening van enige schadevergoeding.
11.8 Alle door Verkoper gemaakte kosten en geleden schade in het kader van de uitoefening van in dit artikel aangeduide eigendomsrechten komen ten laste van de Koper.

12. Betaling

12.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één (1) week, is Verkoper naar keuze bevoegd, hetzij de Overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, hetzij nakoming te vorderen waarbij vanaf de dag van het verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente over de openstaande vordering in rekening wordt gebracht.
12.2 Betaling geschiedt zonder enige aftrek van kosten, kortingen, schuldvernieuwing of verrekening.
12.3 Indien levering van de Producten wordt vertraagd door toedoen of op verzoek van Koper, is Verkoper gerechtigd betaling van de overeengekomen prijs te vorderen op het tijdstip waarop betaling bij een normale uitvoering van de Overeenkomst had dienen plaats te vinden.
12.4 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst door de Koper door niet of niet-tijdige betaling, is Verkoper gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten verbonden aan de invordering van het bedrag bij de Koper in rekening te brengen, welke kosten de Koper zich verplicht te zullen voldoen.
12.5 Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de Koper verschuldigd op het moment dat Verkoper ten behoeve van de invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen, welke incassokosten worden vastgesteld op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 50,- (zegge: vijftig euro) exclusief omzetbelasting per factuur.
12.6 Betalingen aan Verkoper door of vanwege de Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde incassokosten, de gerechtelijke kosten, renten en daarna in volgorde van ouderdom ter voldoening van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Koper.
12.7 Verkoper heeft het recht de nodige zekerheden voor betaling door de Koper te verlangen, die gehouden zal zijn deze te geven, indien hij bij de normale betalingstermijn in gebreke is gebleven.
12.8 Alle vorderingen van Verkoper op de Koper worden onmiddellijk opeisbaar indien de Koper van ondernemings- of rechtsvorm verandert als gevolg van fusie, overname of anderszins de zeggenschap over of in de onderneming van de Koper wijzigt, surséance van betaling voor de Koper wordt aangevraagd
of aan de Koper wordt verleend, de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, de Koper tot liquidatie overgaat of wordt ontbonden, indien ten laste van de Koper door derden beslag wordt gelegd of, zo de Koper een natuurlijk persoon is, overlijd.

13. Ontbinding en opschorting

13.1 Iedere tekortkoming in de nakoming door de Koper van een met Verkoper gesloten Opdracht of Overeenkomst geeft Verkoper de bevoegdheid de Opdracht of Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, waarbij Verkoper tevens aanspraak kan maken op schadevergoeding voor de schade die door de ontbinding is ontstaan.
13.2 Verkoper kan, naast de overige uit de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, de Overeenkomst met de Koper zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in het geval dat:
- de Koper in staat van faillissement wordt verklaard;
- de Koper al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend of beslag wordt gelegd op haar vermogensbestanddelen;
- de zeggenschap over of in de onderneming van Koper wijzigt;
- de Koper anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
- de onderneming van de Koper wordt geliquideerd of beëindigd.
13.3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden aan het licht komen die Verkoper goede grond geven te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is Verkoper bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten. Verkoper is bij opschorting bevoegd van de Koper te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
13.4 In het geval van ontbinding is de Koper aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en voor de kosten van de ingebrekestelling.

14. Hoofdelijkheid

14.1 Indien aan twee of meer Kopers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de met Verkoper gesloten Overeenkomst.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Koper voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen maar niet beperkt tot alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade en winstderving, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Verkoper.
15.2 Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Verkoper rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Verkoper alsmede van bij Verkoper werkzame personen en/of door Verkoper ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, verminderd met het eigen risico onder die verzekering. Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat Verkoper alsnog aansprakelijk is, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het door Verkoper verzekerde deel.
15.3 Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Verkoper rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal het door de Koper aan Verkoper betaalde factuurbedrag (exclusief BTW) van de geleverde Producten, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
15.4 De Koper vrijwaart Verkoper voor enige aanspraak en/of schade die voortvloeit uit een kwaliteitsgebrek en/of al dan niet verkeerd gebruik door derden van de Producten.
15.5 Indien Verkoper van enige schade waarvoor hij al dan niet krachtens deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor de Koper aansprakelijk is, toch door derden aansprakelijk wordt gesteld, dient de Koper Verkoper terzake volledig te vrijwaren en aan Verkoper alles te vergoeden wat Verkoper aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen.
15.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Verkoper aansprakelijk is.

16. Overmacht

16.1 Indien Verkoper door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Verkoper nimmer aansprakelijk jegens de Koper voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
16.2 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, noch tot schadevergoeding, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheden en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Verkoper liggen, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, tekortkomingen van toeleveranciers van Verkoper, ziekte, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportbelemmeringen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur/fabriek of leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie Verkoper haar Producten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.
16.3 Indien door een niet-toerekenbare tekortkoming Verkoper blijvend verhinderd is te presteren of de levering langer dan zes (6) maanden vertraagd wordt, zijn zowel Verkoper als de Koper bevoegd de Overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met inachtneming van artikel 16.4.
16.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Koper, indien door overmacht de resterende levering geheel onmogelijk wordt of meer dan zes (6) maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om, hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de Producten te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting, hetgeen hem reeds geleverd was naar Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de Koper, indien de Koper kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de Producten door de Koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende Producten en/of de Koper kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de Producten niet is gebruikt.

17. Intellectuele Eigendom

17.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door Verkoper vervaardigde en/of ter beschikking gestelde goederen en materialen, waaronder (doch niet beperkt tot) analyses, ontwerpen, afbeeldingen, modellen, teksten, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen berusten uitsluitend bij Verkoper of diens toeleverancier. Uitsluitend Verkoper heeft het recht deze zaken, materialen, teksten en dergelijke als voornoemd te deponeren. De aan de Koper verstrekte teksten, afbeeldingen, tekeningen, schema’s materiaallijsten, documentatie en overige materialen en zaken e.d. als voornoemd mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper geheel noch gedeeltelijk door de Koper worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook. Verkoper is bevoegd aan het geven van haar toestemming nader door haar te bepalen voorwaarden te verbinden, waaronder doch niet gelimiteerd tot het betalen van een vergoeding aan Verkoper.
17.2 Indien de Koper handelt in strijd met het bepaalde in artikel 17.1 verbeurt de Koper aan Verkoper een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding en € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Verkoper aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

18. Garantie

18.1 Overeenkomstig de in dit artikel beschreven voorwaarden en overeenkomstig hetgeen is bepaald in de Garantievoorwaarden geeft Verkoper aan Koper ten behoeve van de Eindgebruiker Sonic-garantie op
materiaal en/of productiefouten van Producten. De Sonic-garantie omvat geen enkel recht op schadeloosstelling of schadevergoeding in welke vorm dan ook. Sonic is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. De Garantievoorwaarden tasten dwingend rechtelijke garantieverplichtingen op geen enkele wijze aan.
18.2 De garantietermijn is te allen tijde afhankelijk van het betreffende Product en wordt vermeld in de betreffende catalogus en/of op de website van Sonic. De garantieperiode vangt aan op het moment dat de Eindgebruiker het Product heeft aangeschaft. Sonic-garantie wordt alleen verleend na overlegging van het aankoopbewijs, waaruit de aankoopdatum duidelijk blijkt en voor zover vereist registratie van het Product heeft plaatsgevonden. Voor opbergsystemen geldt dat Sonic-garantie alleen verleend wordt indien het opbergsysteem op de juiste wijze is geregistreerd door middel van registratie op de website van Sonic.
18.3 Sonic-garantie is niet overdraagbaar en is uitsluitend bedoeld voor de Eindgebruiker die het Product rechtstreeks bij een Sonic-verkooppunt heeft gekocht en is derhalve niet bestemd voor opvolgende gebruikers. De Eindgebruiker kan een beroep doen op de Sonic-garantie door zich te melden bij het Sonic-verkooppunt.
18.4 Indien naar het oordeel van Sonic een Product onder de Sonic-garantie valt dan zal zij te harer keuze het Product repareren dan wel vervangen. Hierbij kan rekening worden gehouden met de tijdsduur van het gebruik van het Product. De vervangen Producten worden eigendom van Sonic. Indien een Product niet meer tot het assortiment van Sonic behoort, wordt naar keuze van Sonic een gelijkwaardig Product geleverd dan wel in het uiterste geval een tegoedbon verstrekt.
18.5 De garantiewerkzaamheden worden alleen door Sonic uitgevoerd. De verzendkosten voor het beoordelen van de Sonic-garanties, komen voor rekening van de afzender. De Sonic-garantie omvat de te vervangen onderdelen, het arbeidsloon en het retourneren naar de afzender. Vervangen en gerepareerde Producten vallen eveneens onder Sonic-garantie. De garantietermijn wordt door een vervanging, reparatie of levering van onderdelen niet verlengd of vernieuwd.
18.6 Sonic brengt regelmatig wijzigingen en verbeteringen aan bij verschillende producten aan de hand van wensen uit de markt en/of verbeterde technische processen. Producten vermeld in de catalogus kunnen zonder vooraankondiging veranderd worden. Dit kan zowel technisch als optisch. Hierbij bestaat voor Sonic niet de verplichting om deze aanpassingen door te voeren op de aangeboden, te repareren Producten die in een eerder stadium zijn aangeschaft.
18.7 Onafhankelijk van de wettelijke garantie heeft Sonic nog vier garantiemogelijkheden. Wanneer niets wordt vermeld, geldt de Sonic-garantie voor een duur van 10 jaar.
SG3: Deze garantie is tijdsgebonden. De duur van deze garantie is 3 jaar.
SG2: Deze garantie is tijdsgebonden. De duur van deze garantie is 2 jaar.
SG1: Deze garantie is tijdsgebonden. De duur van deze garantie is 1 jaar.
SGX: Op deze artikelen zit geen garantie.
18.8 Onder Sonic-garantie vallen uitdrukkelijk niet de volgende situaties en/of onderdelen:
- Gebreken die aan normale slijtage zijn te wijten;
- Gebreken ontstaan door bovenmatige belasting en/of verkeerd en/of oneigenlijk en/of onzorgvuldig gebruik van het Product (waaronder begrepen het gebruik in strijd met de gegeven instructies);
- Gebreken die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die niet door Sonic zijn uitgevoerd;
- Gebreken die veroorzaakt zijn door gebrek aan onderhoud en/of verkeerd onderhoud en/of gebruik van verkeerde reinigingsmaterialen. Voor het reinigen van opbergsystemen wordt uitdrukkelijk verwezen naar de schoonmaakinstructies vermeld op de website van Sonic;
- Gebreken die het gevolg zijn van “overmacht” of door een andere oorzaak die niet in de macht van Sonic ligt, waaronder doch niet beperkt tot geweld van buitenaf, natuurrampen, brand, overstroming, blikseminslag, blootstelling aan vocht, etc.;
- Verbruiksmaterialen, waaronder begrepen producten/onderdelen die bij het gebruik beschadigen of slijtagegevoelig zijn. Hieronder worden onder andere verstaan boren, zaagbladen, vijlen, schrapers, breekijzers, batterijen, messen, etc.

19. Slotbepalingen

19.1 Op alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (C.I.S.G.) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
19.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Opdracht of Overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten van welke zodanige overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.