Disclaimer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een website van Sonic Equipment BV (hierna: "de Website") en de reikwijdte van de informatie of de voorgestelde aanbevelingen (hierna: "de Informatie") op of via de Website.

De website en andere uitingen van Sonic Equipment BV zijn gebouwd met grote zorg. De website wordt regelmatig uitgebreid en / of aangepast. Sonic Equipment BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen direct en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving op de website te implementeren.

Sonic Equipment BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie die is geplaatst op de website zonder voorafgaand overleg met Sonic Equipment BV Sonic Equipment BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website en de Informatie te accepteren (of de onmogelijkheid te gebruiken is), met inbegrip van maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door virussen, Ora onjuiste of onvolledige (i) informatie, (ii) informatie op of via een door de website, of (iii) bedoelde informatie van of via een website te verwijzen naar een andere website website. Deze beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien schade het gevolg zijn van roekeloze of opzettelijke tekortkoming van de kant van Sonic Equipment BV

Tenzij anders vermeld, Sonic Equipment BV is de enige eigenaar en de houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Informatie, inclusief auteursrechten. Sonic Equipment BV verleent toestemming voor toegang tot de Website en de informatie en om kopieën hiervan te maken voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van opslag, drukwerk, reproductie, en de verspreiding van informatie, op voorwaarde dat de informatie niet wordt gewijzigd en dat de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden en de Algemene voorwaarden zijn opgenomen in dergelijke kopieën. Ieder ander gebruik van de Website en de Informatie, waaronder de oprichting van koppelingen (hyperlinks en deep links), is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sonic Equipment BV

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels. In het geval van een geschil met betrekking tot de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de bijbehorende interpretatie verbindend in Nederlandse jurisdictie.